Đá Vụn Mắt Hổ

110.000,0

Đơn vị tính: Kilogam (Kg)

Chất đá: Tự nhiên

Mệnh hợp: Kim, Thổ

Độ cứng: 7.0 Mohs

đá vụn mắt hổ đẹp
Đá Vụn Mắt Hổ

110.000,0